Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΠ

Τετάρτη 08 Απριλίου 2020 Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Απριλίου 2019, τους Πίνακες Μοριοδότησης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση και με αναγωγή ειδικοτήτων ΤΕΠ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση θέσεων σε βαθμό Επιμελητή

Read More

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας των θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.60735/09-08-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας

Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, ώρα 13.10 Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των παρακάτω αναφερόμενων θέσεων : (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Read More

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίαςτου Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση Μίας θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12-04-2018, (ΑΔΑ:6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ)  Προκήρυξη, οι οποία περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Τετάρτη 08 Απριλίου 2020  11:31 π.μ. Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ META TH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ/ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

  Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα  6 Aπριλίου 2020, τον Πίνακα IΙI Τελικής Μοριοδότησης /Κατάταξης μετά τη συνέντευξη  με αναγωγή των πέντε (5) πρώτων  υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής(3ης έγκρισης), μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση :   -Μίας

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ / 2Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δεύτερα 6 Απριλίου 2020, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής μοριοδότησης/κατάταξης μετά τη Συνέντευξη με αναγωγή, υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ Χειρουργικής ειδικότητας μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση  των κάτωθι θέσεων, της υπ αριθμ.

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ II ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΠ ΑΡΓΟΥΣ (4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 /Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, τον Πίνακα ΙΙ μοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων  με αναγωγή για την κατάληψη των κάτωθι τριών (3) θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικοτήτων ΤΕΠ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ,  σύμφωνα με την υπ

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΘ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη  01 Απριλίου 2020, το πρακτικό ανάρτησης τελικής μοριοδότησης/κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων μετά τη συνέντευξη με αναγωγή για τις θέσεις : Μια (1) θέση ΕΒ Μ.Ε.Θ. ΠΥΡΓΟΥ Μια  (1) θέση ΕΒ  Μ.Ε.Θ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα  16 Μαρτίου 2020, τον Πίνακα II Μοριοδότησης  με αναγωγή των πέντε (5) πρώτων  υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση : -Μίας θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας  Χειρουργικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, τον Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ιατρών ΕΣΥ Χειρουργικής ειδικότητας μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση  των κάτωθι θέσεων, της υπ αριθμ. Γ4α/ΓΠ 25794/03-04-18 Έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. -

Read More