Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΙΙ (ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ) 2Η ΚΑΙ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΑΝΑΡΤ ΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων Υποψηφίων για θέσεις ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΝ4Ε46907-Θ0Τ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ» ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή

Read More

Πρακτικά ανάρτησης και πίνακες ΙΙ τελικής μοριοδότησης με αναγωγή, ειδικότητας Ψυχιατρικής (θέσεις 2ης & 4ης έγκρισης)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ -4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ-2Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ /ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 2ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Read More

Πρακτικό Ανάρτησης Τελικών Πινάκων Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε πρώτων υποψηφίων ειδικότητας Παιδιατρικής 2ης και 3ης έγκρισης

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Read More

Πίνακας Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πέντε πρώτων Υποψηφίων για κάθε κρινόμενη θέση ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή

Πίνακας Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πέντε πρώτων Υποψηφίων για κάθε κρινόμενη θέση ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Διευθυντή για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΔΑ ή ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΝ4Ε46907-Θ0Τ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7ΝΞΥ4690Β3-ΚΞΘ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ω4Θ346906Ω-9ΕΧ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ 2ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2Η ΕΓΚΡ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ Π ΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 4Η ΕΓΚΡ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4Η ΕΓΚΡ ΠΑΘΟΛ ΑΝΑΓΩΓΗ

Read More