Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1ΗΣ – 2ΗΣ – 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1ΗΣ - 2ΗΣ - 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Read More

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης των (5) πρώτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. 21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ζακύνθου, ως η σχετική υπ. αρίθμ.1776/21-03-2018, ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ  Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ: ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, (1) Μίας θέσης Επιμελητή

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των (2) πρώτων υποψηφίων για θέση ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ειδικότητας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ζακύνθου, ως η σχετική υπ. αριθμ. 1776/21-03-2018 ΑΔΑ:Ω21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ Προκήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Read More

Πρακτικό ανάρτησης πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων & αρχικής μοριοδότησης ειδικότητας Ψυχιατρικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2Ης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 2η-ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Read More

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ Πινάκες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για την κατάληψη θέσεων ειδικοτήτων ΤΕΠ σε βαθμό Επιμελητή Α και Β

Read More

Πινάκας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεως 6.23.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

"Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση : "Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019    11:50. (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για

Read More

Πινάκες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.79.1 , 6.94.1 , 6.97.1 & 6.88.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:   "Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019     11:40 (ώρα) Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (2Η ΕΓΚΡΙΣΗ), ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

παθολογια 4η εγκριση πινακας μη Παραδεκτών ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ 4ΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ παθολογια 2η εγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -2Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More