Αρχική > Χωρίς κατηγορία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV: 30213000-5), ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (30232110-8), ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) (CPV:30121300-6) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.Πε., προϋπολογισμού 322.260,8€

Read More

Έναρξη Ευρωπαϊκού προγράμματος

Έναρξη Ευρωπαϊκού προγράμματος :   Κοινή δράση για την ισότητα στην Υγεία στην Ευρώπη (Joint Action Health Equity Europe, JAHEE) Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι οι συστηματικές, άδικες και αποφευχθείσες ανισότητες στην κατάσταση της υγείας ή στην κατανομή των καθοριστικών παραγόντων της υγείας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με την άνιση

Read More

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας. Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί: μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p

Read More