Αρχική > Βελτίωση Ποιότητας – Διαχείριση Αποβλήτων – Θέματα Δημόσιας Υγείας

Βελτίωση Ποιότητας – Διαχείριση Αποβλήτων – Θέματα Δημόσιας Υγείας

 Τελευταία Νέα
 Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
 Δημόσια Διαβούλευση
 Διακηρύξεις – Προμήθειες

Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γενικά

Το βασικό νομοθέτημα που διέπει τη Διαχείριση των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π.  146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/12) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει. Οι τροποποιήσεις έγιναν με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) και  της ΚΥΑ αρ. οικ. 41848/1848/2017 (ΦΕΚ 3649/Β/2017).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 146163/12 όπως ισχύει κάθε ΥΜ που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει την υποχρέωση να καταρτίζει Εσωτερικό  Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος θεωρείται από την αρμόδια  Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Οι Υγειονομικές Μονάδες που έχουν υποχρέωση, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να καταρτίζουν ΕΚΔΑ είναι όσες έχουν δυναμικότητα άνω των 50 κλινών.

Επισημαίνεται ότι εκδόθηκε ο Νόμος 4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α/21) , σύμφωνα με το άρθρο  39 του οποίου, κάθε ΜΧΑ (Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης) ανεξαρτήτου δυναμικότητας υποχρεούται να διαθέτει μεταξύ των άλλων Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

Το Παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω  ΚΥΑ αποτελεί οδηγό για την συγγραφή του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας  (ΕΚΔΑΥΜ).

Οι υπόχρεες ΥΜ συντάσσουν  Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, με βάση τη δομή του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 146163/2012, προσαρμόζοντας όμως το κείμενο του οδηγού στα δεδομένα της ΥΜ.

Ο ΕΚΔΑΥΜ θα πρέπει να αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ΥΜ διαχειρίζεται τα απόβλητά της  δίνοντας 

 • τις ποσότητες των παραγομένων αποβλήτων ανά κατηγορία αυτών,
 • τον τρόπο διαχωρισμού, συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτών,
 • τεκμηρίωση του τρόπου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της
 • τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑΥΜ),
 • τον/τους Υπεύθυνο/ους Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΔΑΥΜ), τους ΤΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στον τομέα διαχείρισης ΑΥΜ,
 • τα Μητρώα που χρησιμοποιεί,
 • τα Σχέδια αντιμετώπισης  έκτακτων περιστατικών που εφαρμόζει,
 • τα οικονομικά στοιχεία διαχείρισης των παραγομένων ΑΥΜ,
 • τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί
 • τα κύρια νομοθετήματα (νόμους, ΚΥΑ, ΠΔ, εγκυκλίους, Κανονισμούς / Οδηγίες ΕΕ) που αφορούν στην διαχείριση αποβλήτων ΥΜ   

Οι υπόχρεες ΥΜ που έχουν θεωρημένο από την 6η ΥΠΕ  ΕΚΔΑΥΜ οφείλουν να αναθεωρούν τον Κανονισμό τους τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Η αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να λάβει χώρα και νωρίτερα από τα τρία έτη αν συντρέχουν λόγοι όπως

 • αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των Αποβλήτων ΥΜ οπότε απαιτείται η  συμμόρφωση της ΥΜ,
 • η υφιστάμενη διαχείριση των ΑΥΜ είναι προβληματική και απαιτείται ανασχεδιασμός,
 • δεν τηρούνται λόγω του κανονισμού επαρκώς οι όροι και οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος,
 • αυξημένα ατυχήματα ή τραυματισμοί κατά την εφαρμογή του υφιστάμενου ΕΚΔΑ,
 • αυξημένο κόστος διαχείρισης των παραγομένων αποβλήτων που είναι δυσβάσταχτο για τον προϋπολογισμό της ΥΜ  κλπ.

Νομοθεσία  

Παρατίθενται στη συνέχεια νομοθετήματα που διέπουν τη Διαχείριση των Αποβλήτων  ΥΜ και  την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Υγειονομικών Μονάδων.

Διαχείριση  Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)

 • Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει
 • ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» όπως ισχύει
 • ΚΥΑ 24944/2006  (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.’ (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης  Μαρτίου 1991» όπως ισχύει
 • ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06  (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ΄αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ‘» όπως ισχύει
 • ΚΥΑ 22912/1117/2005  (ΦΕΚ  759/Β/2005) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» όπως ισχύει
 • ΚΥΑ 41624 /2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010)
 • ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
 • ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει» όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 26303 /2017 (ΦΕΚ 2037/Β/2017) και ισχύει 
 • ΚΥΑ οικ. 41848/1848/2017  (ΦΕΚ 3649/Β/2017) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 – Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει»
 • Εγκύκλιος οικ. 29960/3800/2012 του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: B4ΛΓΟ-Κ75) «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012»
 • Εγκύκλιος 6972/2014 του ΥΥ (ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ) «Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»
 • Εγκύκλιος α.π. Γ1δ/ΓΠ οικ. 52384/ 10-7-2015 (ΑΔΑ: 65ΖΟ465ΦΥΟ-Ξ4Μ) «Σχετικά με τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
 • Εγκύκλιος α.π. Δ1ε/ΓΠ 33942/17 (ΑΔΑ: 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω) «Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» 
 • Εγκύκλιος α.π. Γ1δ/ΓΠ οικ. 52352/9-7-2018 (ΑΔΑ: Ψ99Ν465ΦΥΟ-ΦΧΡ) «Ενημέρωση αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαϊου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008»
 • Εγκύκλιος Δ1ε/ΓΠ 84733/18 (ΑΔΑ: 67ΡΑ465ΦΥΟ-Φ4Κ) «Διευκρινίσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης ΑΥΜ των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας»
 • Εγκύκλιος Δ1ε/ΓΠ 25899/19 (ΑΔΑ: 6Ψ4Ρ465ΦΥΟ-7Λ3) «Υποχρεώσεις ΥΜ για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων»
 • Εγκύκλιος Δ1ε/ΓΠ 99738/18/13-2-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΔΞ465ΦΥΟ-ΒΨ5) «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποίησή τους»
 • Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠ 16098/14-3-2020 «Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοιο SARS-COV-2 στις εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών και διαχείρισης στερεών αποβλήτων των ΥΜ»
 • Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠ 20598/24-3-2020 (ΑΔΑ: 93TB465FYO-13Ρ) «Πιστή τήρηση των διατάξεων αναφορικά με τη διαχείριση των ΕΑΥΜ»

 Περιβαλλοντική  αδειοδότηση Υγειονομικών Μονάδων

 • N. 4685/2020 (ΦEK 92/A/20) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ….»
 • Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων  σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού  ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει
 • ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος  4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)»
 • ΥΑ ΔΙΠΑ / οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».  
 • ΚΥΑ οικ. 172425/2013 (ΦΕΚ 3266/Β/2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων»
 • Εγκύκλιος 24031/20-2-2015 του ΥΥ (ΑΔΑ:BNZA465ΦYO-HΦO)«Διευκρινίσεις σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Υγειονομικών Μονάδων»

Προς διευκόλυνση των ΥΜ ακολουθεί Σχέδιο κατάρτισης ΕΚΔΑΥΜ (αρχείο Σχέδιο ΕΚΔΑΥΜ_2021). Στο εν λόγω αρχείο ό,τι αναγράφεται με κόκκινο αποτελεί οδηγία/διευκρίνιση  προς την κάθε ΥΜ η οποία καλείται να  συμπληρώσει κατάλληλα  την συγκεκριμένη παράγραφο προκειμένου να διαμορφώσει / καταρτίσει   τελικά το δικό της  Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας.

Σχέδιο ΕΚΔΑΥΜ_2021

Γρίπη Α (Η1Ν1)

Παρακαλούμε κατεβάστε τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν. 

Print Friendly, PDF & Email