Αρχική > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

 Τελευταία Νέα
 Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
 Δημόσια Διαβούλευση
 Διακηρύξεις – Προμήθειες

Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών

Ανάρτηση πινάκων αρχικής μοριοδότησης υποψηφίων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την ειδικότητα της Χειρουργικής

27 Αυγούστου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΓΝΠ

Ανάρτηση Μοριοδότησης υποψηφίων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την ειδικότητα της Παθολογίας

03 Αυγούστου 2018 14:00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-1

Π1 – ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

Π2 – ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π3 – ΓΝ ΑΝ. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Πίνακας Μη παραδεκτών θέσεων υποψηφιοτήτων για την κατάληψη μίας θέσης ΕΒ΄ Ειδικότητας Καρδιολογίας, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., του Γ.Ν.- Κ.Υ.Φιλιατών

03 Αυγούστου 2018 12:13

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη  03 Αυγούστου 2018, τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ειδικότητας Καρδιολογίας , ως ακολούθως:

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν.-Κ.Υ.Φιλιατών, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση σε κλειστό φάκελο. Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την  γραμματεία.  

Ο πίνακας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΗΣ 6.78.1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email