Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

6hYpe

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(1) Μιας θέσης ΕΒ΄Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., του Γ.Ν.Άρτας”,
(1) Μιας θέσης ΕΒ΄Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., του Γ.Ν.-Κ.Υ.Φιλιατών”,
(1) Μιας θέσης ΕΑ΄Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., του Γ.Ν.Ληξουρίου”,
(1) Μιας θέσης ΕΒ΄Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., του Γ.Ν.Αργολίδας-Ν.Μ.Άργους”,

” Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 11:30 (ώρα)
Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής , ως ακολούθως:
Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση:
Μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν.Άρτας, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.Δ/106/26-03-2018 ΑΔΑ: Ω8ΞΒ4690ΒΒ-627 Απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.
Μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν.-Κ.Υ.Φιλιατών, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.
Μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν.Ληξουρίου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 782/28-03-2018 ΑΔΑ: 69Χ64690Β8-ΩΝ4 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.
Μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν.Αργολίδας-Ν.Μ.Άργους, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3681/28-03-2018 ΑΔΑ: 6Τ4Σ4690Β4-ΣΣΙ απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση σε κλειστό φάκελο. Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την γραμματεία.”
Κατεβάστε τον πίνακα:
Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για τις θέσεις 6.29, 6.76, 6.92, …

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο