Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη μίας (1) θέσης ΕΒ΄ Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Ζακύνθου

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη μίας (1) θέσης ΕΒ΄ Ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Ζακύνθου

6hYpe

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για την κατάληψη μίας (1) θέσης ΕΒ΄ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, του Γ.Ν. Ζακύνθου

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου  2018 15:00(ώρα)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα 26  Σεπτεμβρίου 2018, τον ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής ειδικότητας Αναισθησιολογίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, του Γ.Ν.Ζακύνθου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1776/21-03-2018 ΑΔΑ: Β21Ε4690ΒΞ-9ΜΑ απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Κατά του ανωτέρω πίνακα  ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αποδεκτό αυτής εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με εταιρία ταχυμεταφοράς, στην διεύθυνση : Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών – Τ.Κ. 26224 σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη, με την ένδειξη για το “Συμβούλιο ……..

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την  γραμματεία.”

Κατεβάστε τον πίνακα:
Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων θέσης 6.103 Ειδικότητας Αναισθησι…

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο