Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πινάκες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.79.1 , 6.94.1 , 6.97.1 & 6.88.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Πινάκες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.79.1 , 6.94.1 , 6.97.1 & 6.88.1 ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

6hYpe

Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

 

“Παρασκευή 08 Μαρτίου  2019     11:40 (ώρα)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων :

1.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ ,  για το Γ.Ν. -Κ. Υ. Φιλιατών», σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018 ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.79.1,

2.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου»,  σύμφωνα με την υπ.αριθμ.3114/04-04-2018, ΑΔΑ:Ψ6Ξ346904Ζ-Θ03 προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) , κωδικός θέσης 6.94.1,

3.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Καλαβρύτων», σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.Φ2/903/27-03-2018, ΑΔΑ:ΨΕΟΤ46904Η-Σ3Γ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.97.1 & 

4.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2421 /23-03-2018 ΑΔΑ:7Ν7Ε46904Δ-ΟΕΙ  Προκήρυξη (Β’ Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.88.1 ,

οι οποίες προκηρύχθηκαν ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν  δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αποδεκτό αυτής εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το “Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ“.

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία.  ”

Ανάρτηση Πινάκων Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο