Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.74.1 & 6.86.1 ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων 6.74.1 & 6.86.1 ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

6hYpe

Τετάρτη 29 Μαΐου  2019    15:10 (ώρα)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, τους Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων :

1.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου ιατρών  ΕΣΥ ,  για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ.Καλαβρύτων, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.φ2/2139/14-08-2018 ΑΔΑ:ΩΠΕ546904Η-90ΓΔ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.74.1

2.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου ιατρών  ΕΣΥ ,  για το Π.Γ.Ν. Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 14045/14-08-2018, ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73 Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.86.1,

 

οι οποίες προκηρύχθηκαν ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν  δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αποδεκτό αυτής εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το “Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ“.

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείου

Πίνακας μη παραδεκτών υποφηφιοτήτων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για θέσεις Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ & Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο