Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων Ορθοπαιδικής για τις θέσεις 6.79-6.88-6.94-6.97.

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων Ορθοπαιδικής για τις θέσεις 6.79-6.88-6.94-6.97.

6hYpe

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.79.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου,  ως η σχετική υπ.αριθμ.3114/04-04-2018, ΑΔΑ:Ψ6Ξ346904Ζ-Θ03 προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) , κωδικός θέσης 6.94.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικης  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Καλαβρύτων, ως η σχετική υπ.αρίθμ. Φ2/903/27-03-2018, ΑΔΑ:ΨΕΟΤ46904Η-Σ3Γ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.97.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, ως η σχετική υπ. αριθμ. 2421 /23-03-2018 ΑΔΑ : 7Ν7Ε46904Δ-ΟΕΙ  Προκήρυξη (Β’ Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.88.1

της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

” Δευτέρα 22 Ιουλίου  2019,  ώρα ..14:10…

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. , για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά του ανωτέρω πίνακα  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 4044/17-01-2018 Απόφαση Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:

Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το Ένσταση για το “Συμβούλιο Κρίσης & και Επιλογής  Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ.”.

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία.  ”

Πίνακας Αρχικής Μοριοδοτησης Υποψηφίων Ορθοπαιδικής για τις θέσεις 6.79-6.88-6.94-6.97

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο