Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας 3ης Έγκρισης 2018

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας 3ης Έγκρισης 2018

6hYpe

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου,  ως η σχετική υπ.αριθμ.8349/21-08-2018, ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) , κωδικός θέσης 6.73.1,

(2) Δύο θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Π.Γ.Ν. Πατρών , ως η σχετική υπ. αρίθμ. 21219/21-08-2018 ΑΔΑ: 7ΑΥ946906Γ-Η9Σ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.78.1,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ. Π. Ν. Τρίπολης, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 14045/21-08-2018, ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73 Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.87.1

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, ως η σχετική υπ. αριθμ. 6330/21-08-2018 ΑΔΑ : 650Τ46904Δ-94Ψ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.89.1, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

” Δευτέρα 14 Οκτωβρίου  2019,  ώρα …..

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας (Ορθή Επανάληψη) με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά του ανωτέρω πίνακα  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 4044/17-01-2018 Απόφαση Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:

Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το “Ένσταση για το “Συμβούλιο Κρίσης & και Επιλογής  Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.”.

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων θέσεων 6.73.1-6.78.1-6.87.1-6.89.1

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο