Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 4η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – 4η έγκριση Υπουργείου Υγείας 2018

6hYpe

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου  2019,  ώρα  14:02

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση της θέσεως σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας  Καρδιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, του Γ.Π.Ν. Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”  ως η σχετική υπ.αριθμ. 17691/22-10-2018, ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.133.1της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη) εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων, της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη)   Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά του πίνακα  οι υποψήφιοι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 4044/17-01-2018 Απόφαση Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:

Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το “Ένσταση για το “Συμβούλιο Κρίσης & και Επιλογής  Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ.”.

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία.  ”

Παρακάτω η επισύναψη αρχείου:

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ για την θέση Διευθυντή με κωδικό 6.133.1

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο