Ανάρτηση Ορθής Επανάληψης Πίνακα συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων Αναισθησιολογίας, θέσεις 6.73.1-6.78.1-6.87.1-6.89.1

Ορθή Επανάληψη-Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με αναγωγή & κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων (μετά την αναγωγή του συνόλου αυτών) για τις θέσεις ΕΒ’ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης ΕΒ' Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ. Αιγίου , ως η σχετική υπ. αρίθμ. 8349/21-08-18 ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ Προκήρυξη, (2) Δύο θέσεις ΕΒ' Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών

Read More