ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΠ

Τετάρτη 08 Απριλίου 2020 Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Απριλίου 2019, τους Πίνακες Μοριοδότησης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση και με αναγωγή ειδικοτήτων ΤΕΠ,  μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση θέσεων σε βαθμό Επιμελητή

Read More

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας των θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.60735/09-08-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας

Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, ώρα 13.10 Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των παρακάτω αναφερόμενων θέσεων : (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Read More

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίαςτου Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση Μίας θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12-04-2018, (ΑΔΑ:6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ)  Προκήρυξη, οι οποία περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.25794/03-04-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Τετάρτη 08 Απριλίου 2020  11:31 π.μ. Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής

Read More