Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας των θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.60735/09-08-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας των θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.60735/09-08-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας

6hYpe

Τετάρτη 08 Απριλίου 2020, ώρα 13.10

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 08 Απριλίου 2020στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των παρακάτω αναφερόμενων θέσεων :

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ανατολικής Αχαΐας-Ν.Μ. Αιγίου, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 8349/21-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη),

(2) Δύο θέσεις Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν. Πατρών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 21219/21-08-2018 (ΑΔΑ:7ΑΥ946906Γ-Η9Σ) Προκήρυξη,

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Π.Ν. Τρίπολης, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 14045/21-08-2018, (ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη),

(1) Μίας θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων, ως η σχετική υπ. αρίθμ. 6330/17-08-2018 ΑΔΑ: 650Τ46904Δ-94Ψ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη),

της υπ.αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Οι υποψήφιοι που κατατάσσονται πρώτοι για κάθε θέση του επισυναπτόμενου πίνακα και με βάση τη σειρά προτίμησης  που έχουν δηλώσει,  θα πρέπει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από της λήψεως σχετικού εγγράφου να δηλώσουν υπεύθυνα και εγγράφως προς το Συμβούλιο εάν αποδέχονται τη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί.

Ακολουθεί ο Πίνακας ΙΙΙ

Πίνακας ΙΙΙ Τελικής Μοριοδότησης-Κατάταξης υποψηφίων Αναισθησιολογίας για θέσεις της Γ4α-Γ Π -60735-09 08 18

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο