Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων θέσεων ειδικότητας Καρδιολογίας – 1η έγκριση 2019

Ανάρτηση Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων θέσεων ειδικότητας Καρδιολογίας – 1η έγκριση 2019

6hYpe

Πίνακας Aρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΊΑΣ  για την πλήρωση:

Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ της σχετικής ειδικότητας ,  για το Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 6502/27-03-2019, ΑΔΑ: Ω5584690Β3-Ν00 (2η Ορθή Επανάληψη)Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.46.1,

Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ της σχετικής ειδικότητας ,  για το Γ.Ν.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 1772/27-03-2018  ΑΔΑ: ΩΩ8Ω4690ΒΞ-ΡΥΚ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.43.1,

οι οποίες προκηρύχθηκαν ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφασης (Ορθή Επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

“Παρασκευή 28 Αυγούστου  2020   και  ώρα …….12:23.μ.μ…..

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Αυγούστου  2020, τον Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Καρδιολογίαςμετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση:

Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ για το Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 6502/27-03-2019, ΑΔΑ: Ω5584690Β3-Ν00 (2η Ορθή Επανάληψη)Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.46.1 &

Μίας (1) θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’, για το Γ.Ν.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 1772/27-03-2018  ΑΔΑ: ΩΩ8Ω4690ΒΞ-ΡΥΚ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.43.1,

οι οποίες προκηρύχθηκαν ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Απόφασης (Ορθή Επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Κατά του πίνακα οι υποψήφιοι έχουν  δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη Γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αποδεκτό αυτής, εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το “Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Καρδιολογίας“.

Σε αυτή την περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την Γραμματεία.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείου ”

Πίνακας Αρχικής Μοριοδοτησης υποψηφίων θεσεων 6.43.1 , 6.46.1

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο