Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > 16795 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

16795 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

6η ΥΠΕ

Mε συνολικό προϋπολογισμό €713.949,05 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 885.296,82).

(45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων και 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών),

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.04.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

9ΠΠΗ46ΜΩΝ1-Β4Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ&ESPD ΚΗΜΔΗΣ

«Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο