Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ», ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.ΠΕ (CPV: 45300000-0).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.0000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/07/2024 και ώρα 15:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 δελβινακι

Days
Hrs
Min
Sec
Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν: 08-07-2024 και ώρα 15:00!
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο