Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

6η ΥΠΕ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2024 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες Επισκευής, Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Περιοδικού Ελέγχου Ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.625,28,€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/08/2024 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Days
Hrs
Min
Sec
Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν: 05-08-2024 και ώρα 15:00!
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο