Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών

Υπηρεσίες υποστήριξης κεντρικών υποδομών για τη λειτουργία του ΟΠΣΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Νοσοκομείων των Ιονίων Νήσων και των Κέντρων Υγείας της 6ης Υ.ΠΕ.,CPV:72261000-2, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα ενός έτους Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 02-08-2021 και ώρα 11:00πμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΟΠΣΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΛήψη

Read More

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ Λήξη υποβολής προσφορών : 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.00 ΤΟΜΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-3η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΧΑΡΤΙ-Α4Λήψη

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – OΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ κενών θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών σε “Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική”

22/07/21ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ-ΕΠΕΙΓ_-ΕΝΤΑΤΙΚΗ-ΥΠΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΛήψη

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια Αντιδραστηρίων

Προμήθεια  Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) που απαιτούνται για τη διενέργεια τριών χιλιάδων εβδομήντα δύο (3.072) εξετάσεων (ΤΥΠΟΣ Α) και πέντε χιλιάδων (5.000) εξετάσεων (ΤΥΠΟΣ Β) μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 για το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και τις  26-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα

Read More

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ.

Read More

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ.

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

Οι προσφορές όπως αποσταλούν ηλεκτρονικά στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (email: ) έως τις 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΜΙΣΘΩΣΗ-ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΣΤΗΝ-ΚΕΡΚΥΡΑ-2Λήψη

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΦΥ

Αναρτάται σήμερα 16/07/2021 ο πίνακας  Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης μετά τη συνέντευξη (με αναγωγή) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ανά θέση, ειδικότητας  Ακτινοδιαγνωστικής Π.Φ.Υ. σε βαθμό Eπιμελητή Β΄ (Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018) ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΠΙΝΑΚΑ-ΙΙΙ-ΜΕ-ΑΝΑΓΩΓΗ-ΤΕΛΙΚΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΠΦΥΛήψη

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής σε βαθμό Επιμελητή Β' (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). , μετά τη συνεδρίαση

Read More