Αρχική > ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
PROMITHIES

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ & ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ & ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/02/2023 και ώρα 15:00.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες

Read More