Κεντρική Υπηρεσία
Δείκτες Δομών Υγείας Νομοθεσία Υπηρεσίας Οικονομικά Στοιχεία Προμήθειες Στοιχεία Επικοινωνίας-Ωρες κοινού 12:00 με 15:00
Νέα & Ανακοινώσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γρίπη Α (Η1Ν1) Εγκύκλιοι Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού 6ης Υ.ΠΕ. Μελέτες & Στατιστικά Στοιχεία
Σύνολο Μονάδων 6ης ΥΠΕ Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας-Αγροτικά Ιατρεία Μονάδες Ψυχικής Υγείας Προνοιακές Δομές Ειδικές Μονάδες Νοσοκομείων
Νομοθεσία Δημοσίων Έργων Έργα σε Εξέλιξη
Επιμορφωτικές Δράσεις Νοσηλευτικές Ειδικότητες Συνέδρια
TOMY Επικουρικό Προσωπικό Θέσεις Εργασίας Αποκλειστικές Νοσοκόμες
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημόσια Διαβούλευση Προκηρύξεις-Προσκλήσεις
Αγροτικοί Ιατροί ΕΟΠΥΥ Ανασφάλιστοι Εφημερίες Νοσοκομείων 6ης ΥΠΕ Έντυπα Αδειών Αίτηση για εξιδίκευση σε πολυδύναμες ΜΕΘ και Μ.Ε.Ν.Ν. Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων
Αρχική Σελίδα > Προφίλ > Κεντρική Υπηρεσία > Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γενικά

Το βασικό νομοθέτημα που διέπει τη Διαχείριση των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π.  146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/12) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οποίας κάθε ΥΜ που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν την υποχρέωση να καταρτίσουν Εσωτερικό  Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ο οποίος θεωρείται από την αρμόδια  Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

Το Παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω  ΚΥΑ αποτελεί τον οδηγό για την κατάρτιση και συγγραφή του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ).

Οι Υγειονομικές Μονάδες που έχουν υποχρέωση, με βάση την κείμενη νομοθεσία, να καταρτίσουν ΕΚΔΑ είναι όσες έχουν δυναμικότητα άνω των 50 κλινών. Αυτές θα πρέπει να συντάξουν Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, με βάση τη δομή του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 146163/2012, προσαρμόζοντας όμως το κείμενο του Κανονισμού στα δεδομένα της ΥΜ.

Ο Κανονισμός θα πρέπει να αποτυπώνει το πώς διαχειρίζεται η συγκεκριμένη ΥΜ τα απόβλητά της  δίνοντας 

  • τις  ποσότητες των παραγομένων αποβλήτων ανά κατηγορία αυτών,
  • τον τρόπο διαχωρισμού, συλλογής, συσκευασίας, μεταφοράς, προσωρινής  αποθήκευσης και επεξεργασίας αυτών, 
  •  τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑΥΜ), 
  • τον/τους  Υπεύθυνο/ους Διαχείρισης Αποβλήτων (ΥΔΑΥΜ), τους ΤΥΔΑΥΜ και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων της ΥΜ, 
  • τα Μητρώα που χρησιμοποιεί, 
  •  τα Σχέδια  αντιμετώπισης  έκτακτων περιστατικών που εφαρμόζει, 
  •  τα οικονομικά στοιχεία διαχείρισης των παραγομένων ΑΥΜ,
  •  τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί  κλπ. 

Νομοθεσία 

Ακολουθούν τα κύρια νομοθετήματα που διέπουν τη Διαχείριση των Αποβλήτων  ΥΜ και  την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Υγειονομικών Μονάδων.

Διαχείριση  Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)

§  ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» όπως ισχύει

§  ΚΥΑ  24944/2006  (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄αρ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.’ (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης  Μαρτίου 1991» όπως ισχύει

§  ΚΥΑ  ΗΠ 13588/725/06  (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ΄αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ‘» όπως ισχύει

§  ΚΥΑ  22912/1117/2005  (ΦΕΚ  759/Β/2005) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»

§  Εγκύκλιος οικ. 29960/3800/2012 του ΥΠΕΚΑ  (ΑΔΑ: B4ΛΓΟ-Κ75) «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012»

§  Εγκύκλιος  6972/2014 του ΥΥ (ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΠΦΒ) «Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

§  Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ  24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει

§  ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ  4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»

§  ΚΥΑ  43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει» όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 26303 /2017 (ΦΕΚ 2037/Β/2017) και ισχύει 

 

Περιβαλλοντική  αδειοδότηση Υγειονομικών Μονάδων

§  Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ  210/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων  σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού  ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει

§  ΚΥΑ  1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και διωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος  4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)»

§  ΥΑ ΔΙΠΑ / οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ  209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

§  ΚΥΑ  οικ. 172425/2013 (ΦΕΚ 3266/Β/2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων»

§  Εγκύκλιος 24031/20-2-2015  του ΥΥ (ΑΔΑ:BNZA465ΦYO-HΦO) «Διευκρινίσεις σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Υγειονομικών Μονάδων»

 

Προς διευκόλυνση των ΥΜ ακολουθεί Σχέδιο κατάρτισης ΕΚΔΑΥΜ. Στο ακόλουθο  σχέδιο  ό,τι αναγράφεται με κόκκινο αποτελεί οδηγία/διευκρίνιση  προς την κάθε ΥΜ για το πώς θα συμπληρώνει το  εν λόγω Σχέδιο Κανονισμού  σε κάθε παράγραφο  προκειμένου να διαμορφώσει / καταρτίσει  τελικά το δικό της  Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας.

 Επιστροφή