Αρχική > ΤΟΜΥ

ΤΟΜΥ

ΕΣΠΑ footer
 Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
 Δημόσια Διαβούλευση
 Διακηρύξεις – Προμήθειες

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (TOMY) είναι ολιγομελείς διεπιστημονικές ομάδες με οικογενειακό ιατρό, προσανατολισμένες στην κοινότητα που θεσπίστηκαν με το άρθρο 106 του Ν.4461/2017. Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες ομάδες του Κέντρου Υγείας αναφοράς τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την διεπιστημονική ομάδα της ΤΟΜΥ αφορούν εγγεγραμμένα σε γιατρό ή στην ΤΟΜΥ άτομα και οικογένειες, πληθυσμό και κοινότητα (σχολεία, ΚΑΠΗ, επαγγελματικούς χώρους κ.α.). Κάθε ΤΟΜΥ έχει μια περιοχή ευθύνης, ο πληθυσμός της οποίας κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί και παρέχουν υπηρεσίες 36 ΤΟΜΥ στην περιοχή ευθύνης της 6ης ΥΠΕ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (14 ΤΟΜΥ), Πελοποννήσου (10 ΤΟΜΥ), Ηπείρου(9 ΤΟΜΥ) και Ιονίων Νήσων (2 ΤΟΜΥ). Η λειτουργία των ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των ΕΠ των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και ΕΠ Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα.

 ΟΙ έξι (6) συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τον γενικό τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)», έχουν ως Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και  Φορέα Λειτουργίας την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Μετά την αρχική 11μηνη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των 33 ΤΟΜΥ από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», σταδιακά κάθε ΤΟΜΥ συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του οικείου ΕΠ κάθε Περιφέρειας.
 
Οι ενταγμένες Πράξεις/υποέργα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων είναι:
 
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Eλλάδας», κωδ. ΟΠΣ 5041461
Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Eλλάδας»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 16,525,167,70€
 
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», κωδ. ΟΠΣ 5038203
Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Πελοπόννησος 2014-2020»
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 20,809,470,03€
 
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου», κωδ. ΟΠΣ 5041551
Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ήπειρος 2014-2020»
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 10,098,713,59€
 
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», κωδ. ΟΠΣ 5041851
Υποέργο 1, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 4,590,324,36€
 
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 1», κωδ. ΟΠΣ 5008035
Υποέργο  4, «ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου – 6η ΥΠΕ»
Υποέργο 6, «ΤΟΜΥ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – 6η ΥΠΕ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 14.645.688,49€
 
«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 1», κωδ. ΟΠΣ 5008036
Υποέργο 2, «ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – 6η ΥΠΕ»
Υποέργο 3, «ΤΟΜΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου – 6η ΥΠΕ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 9.588.978,97€
 
Στην 6η Υ.ΠΕ. λειτουργούν 36 Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων. Για επικοινωνία ανατρέξτε στο παρακάτω αρχείο:  
 
 
Ενημέρωση για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στον παρακάτω σύνδεσμο https://tomy.moh.gov.gr
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ

Νομοθεσία Τ.ΟΜ.Υ.

Θέσεις εργασίας Τ.ΟΜ.Υ.

Print Friendly, PDF & Email