Αρχική > 2019 > Νοέμβριος
6hYpe

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ -1ης Έγκρισης Υπουργείου Υγείας 2018

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, τον Πίνακα Aρχικής Mοριοδότησης υποψηφίων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΩΡΛ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση  της παρακάτω θέσης ,της υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-03-2018 έγκρισης του Υ.Υ. : -Μία

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ – 4ης Έγκρισης Υπουργείου Υγείας 2018

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, τον Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΩΡΛ,  μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση της παρακάτω θέσης, της υπ αριθμ. Γ4α/ΓΠ 77848/15-10-2018 Έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας, θέσεις 6.73.1-6.78.1-6.87.1-6.89.1

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του πίνακα στις 10/12/19   Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης ΕΒ' Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ. Αιγίου , ως η σχετική υπ. αρίθμ. 8349/21-08-18 ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ Προκήρυξη, (2) Δύο θέσεις ΕΒ' Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Γ.Ν.Πατρών,

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας κωδικός θέσης 6.25.1

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση : Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας,  ως η σχετική υπ. αρίθμ. 2397/12-04-2018  ΑΔΑ:6Π8Κ4690ΒΠ-ΥΗΓ Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.25.1), της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./25794 (Σχετ. 24644)/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στον ιστότοπο

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Ορθοπαιδικής Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ.Σπάρτης, θέση 6.23.1

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση : Μίας (1) θέσεως Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ.Σπάρτης,  ως η σχετική υπ. αρίθμ. 130/16-04-2018 ΑΔΑ: ΩΗΛΙ46907-9Φ8 Προκήρυξη του Νοσοκομείου (κωδικός θέσης 6.23.1), της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π./25794 (Σχετ. 24644)/03-04-2018  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου

Read More
6hYpe

Ανάρτηση Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/Μοριοδότησης με Αναγωγή Υποψηφίων ειδικότητας Ορθοπαιδικής, θέσεις 6.79.1, 6.94.1, 6.97.1, 6.88.1

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/ Μοριοδότησης με αναγωγή των (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων: (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Ορθοπαιδικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, ως η σχετική υπ. αρίθμ. Α31/4704/26-03-2018, ΑΔΑ:ΩΜ9Ξ46904Α-ΖΛΞ Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.79.1 (1) Μίας θέσης Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας –

Read More
6hYpe

Διακήρυξη 06/2019 “Υπηρεσίες Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της 6ης Υ.ΠΕ.”

Διακήρυξη "Σύμβαση Υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Ιατρικών Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της 6ης Υ.ΠΕ. (CPV: 90524400-0) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 353.585,80 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 438.446,39 Ευρώ) για δύο (2) έτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής." ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

Read More
6hYpe

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ -ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2Η-3Η&4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2018 Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Read More