Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για “Προμήθεια νέου Πύργου Ψύξης Κ. Υ. Βορείου Τομέα Πατρών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ “Προμήθεια νέου Πύργου Ψύξης για την αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου ψύξης στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔ-ΕΝΔΙΑΦ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΛήψη Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι η Παρασκευή 06 Αυγούστου2021 και ώρα 14:00 μμ,

Read More

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΠΡΟΚΗΡ. 2021)

Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  2021 6ηΥΠΕ_ΝΕΥΡΟΛ-ΑΝΑΛΥΤ-ΜΗ-ΠΑΡΑΔ-ΥΠΟΨΗΦ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΛήψη 6ηΥΠΕ_ΝΕΥΡΟΛ-ΣΥΓΚΕΝΤΡ-ΜΗ-ΠΑΡΑΔ-ΥΠΟΨΗΦ-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΛήψη ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤ.-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΜΗ-ΠΑΡΑΔ.-ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ..docxΛήψη

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών

Υπηρεσίες υποστήριξης κεντρικών υποδομών για τη λειτουργία του ΟΠΣΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Νοσοκομείων των Ιονίων Νήσων και των Κέντρων Υγείας της 6ης Υ.ΠΕ.,CPV:72261000-2, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα ενός έτους Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 02-08-2021 και ώρα 11:00πμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΟΠΣΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΛήψη

Read More

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ Λήξη υποβολής προσφορών : 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.00 ΤΟΜΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-3η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΧΑΡΤΙ-Α4Λήψη

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – OΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ κενών θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών σε “Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική”

22/07/21ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ-ΕΠΕΙΓ_-ΕΝΤΑΤΙΚΗ-ΥΠΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΛήψη

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια Αντιδραστηρίων

Προμήθεια  Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) που απαιτούνται για τη διενέργεια τριών χιλιάδων εβδομήντα δύο (3.072) εξετάσεων (ΤΥΠΟΣ Α) και πέντε χιλιάδων (5.000) εξετάσεων (ΤΥΠΟΣ Β) μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 για το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και τις  26-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα

Read More

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ.

Read More

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 20-07-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νευροχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδ.

Read More