Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/μοριοδότησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την πλήρωση θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα, Τρίτη 18 Μαίου 2021 τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/μοριοδοτησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.4327/27-03-2019 ΑΔΑ:6ΤΞ746904Μ-4Ψ6  Προκήρυξη, κωδικός

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 17-5-2021 Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων  για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. 42951/17-7-2020 του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020) - προκήρυξη Αριθ. πρωτ.  5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ   ANΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2η έγκριση

Read More

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

για χρονικό διάστημα 15 ημερών από 17/05/2021 έως 01/06/2021 το συνημμένο αρχείο έχει ήδη αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΗΔΗΣ 2

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας σε βαθμό  Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).  , μετά

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 6ης ΥΠΕ

εως 25-05-2021 και ώρα 15.00μμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 6ης ΥΠΕ-2-1

Read More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ WC AμΕΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

170521 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ έως 21-05-2021

Read More

Ανάρτηση Πινάκων Τελικής μοριοδότησης/ κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας σε βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή – 1η Έγκριση 2021

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Τελικής μοριοδότησης/ κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας σε βαθμό Διευθυντή και Επιμελητή  (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου

Read More