6η ΥΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ», ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.ΠΕ (CPV: 45300000-0). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.0000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες

Read More