Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων Ακτινοδιαγνωστικής-4η έγκριση 2018 (Γ4α/Γ.Π./ 77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη))

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφίων Ακτινοδιαγνωστικής-4η έγκριση 2018 (Γ4α/Γ.Π./ 77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη))

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.  για την πλήρωση των ακόλουθων  θέσεων:

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17691/22-10-2018, ΑΔΑ: Ω4ΛΘ469Η2Π-ΟΑ1 Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.134.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 30600/23-10-2018, ΑΔΑ: ΨΒΙ646906Η-Ρ3Ρ Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσης 6.151.1 και

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ του  Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21229/18-10-2018, ΑΔΑ: ΩΜΞΧ46907Ε-ΤΣ8 Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη) κωδικός θέσης 6.153.1,

που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./ 77848/15-10-2018 (Ορθή Επανάληψη)  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Κατά του ανωτέρω πίνακα  οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 4044/17-01-2018 Απόφαση Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται πρωτίστως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Σε άλλη περίπτωση υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση:  Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, 26441 Πάτρα, σε κλειστό φάκελο, επί του οποίου θα  αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα και στα στοιχεία του παραλήπτη θα αναγράφεται η ένδειξη για το Ένσταση για το “Συμβούλιο Κρίσης & και Επιλογής  Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ.”.

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων Ακτινοδιαγνωστικής-4η έγκριση 2018

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο