Αρχική > Διευθύνσεις & Τμήματα

Διευθύνσεις & Τμήματα

Διευθύνσεις & Τμήματα

networking

Οργανόγραμμα

 
Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ. συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφεία:

Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ)

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
β) Τμήμα Προμηθειών.

Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,
β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών,

Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Υποδομών
β) Τμήμα Συστημάτων

Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων,
β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών,
γ) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών Βιοιατρικής Τεχνολογίας

ΣΤ. Γραφείο Διοικητή

Ζ. Νομικό Γραφείο

Η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Θ. Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
α) Τμήμα Προγραμματισμών, Μεθοδολογίας & Παρακολούθηση,
β) Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων.

Ι. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Κ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών


Διευθύνσεις και Τμήματα Αναλυτικά


Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία κατανέμεται στα τρία τμήματα της, ως εξής:

α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος : ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο σημείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί τον Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας

β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας

Προϊσταμένη Τμήματος : ΤΣΑΓΚΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας υποστηρίζει τους ΦΠΥΥKA της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης

γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Προϊσταμένη Τμήματος : ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
1. Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (EΛKEA). Η σύσταση, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθμιση του τρόπου ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία του Λογαριασμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασμού τα οποία είναι: α) τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν Διευθυντή της 6ης Y.ΠE. ή ενός από τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται από τον Διοικητή της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και β) η Γραμματεία του λογαριασμού.
2. Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό.
3. Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : ΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της 6ης Y.ΠE και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA.

Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:

Προϊσταμένη Τμήματος : ΣΤΑΧΤΕΑ ΜΑΡΙΑ

1. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της 6ης Y.ΠE. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της 6ης Y.ΠE. Ειδικότερα: Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της 6ης Υ.ΠΕ. και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της 6ης Υ.Π Ε..
2. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥKA της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση.
3. Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
4. Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
5. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
6. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των επιχορηγήσεων που δίνονται από τη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ. στους εποπτευόμενους φορείς της.
7. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ.

β) Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος Τμήματος : ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

1. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τις προμήθειες της 6ης Υ.ΠΕ.
2. Συγκεντρώνει τα Προγράμματα Προμηθειών όλων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει και ενοποιεί. Επίσης, μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΓΔιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία κατανέμεται στα τμήματα ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Προϊσταμένη Τμήματος : ΚΑΡΟΥΝΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι αρμόδιο για:
1. το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι ΦΠΥΥΚΑ της 6ης Υ.ΠΕ.,
2. τη μέριμνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει μετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών, ανάμεσα στους ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονομικής Περιφέρειας,
3. την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της 6ης Υ.ΠΕ.

β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών

Προϊστάμενος Τμήματος: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή του προσωπικού της 6ης Y.ΠE, και των ΦΠΥΥΚΑ σε αυτές.

ΔΔιεύθυνση Πληροφορικής

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

α) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

Προϊστάμενος Τμήματος : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

β) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την υποστήριξη της 6ης.Υ.ΠΕ. και των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων

β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών

γ) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Η Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας συστήθηκε βάσει του ΦΕΚ 489 / 18-4-2006/ τεύχος Β’ με σκοπό την πλέον συντονισμένη, ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΦΠΥΥKA της 6ης ΥΠ.Ε

Στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία, που εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση όλων των ανωτέρω Τεχνικών Υπηρεσιών, προβλέφθηκαν οργανικές θέσεις, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε αυτήν από αντίστοιχες ΦΠΥΥKA της 6ης ΥΠ.Ε.

ΣΤ. Γραφείο Διοικητή

Η Γραμματεία Διοίκησης είναι αρμόδια για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και των Υποδιοικητών της 6ης ΥΠ.Ε

Ζ. Νομικό Γραφείο

Η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : ΜΠΑΠΟΥΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος : ΚΑΤΑΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας

γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μεριμνά για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της 6ης ΥΠ.Ε και των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας.

Θ. Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : ΤΖΑΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Οι αρμοδιότητες των δύο τμημάτων κατανέμονται ως ακολούθως:

1) Τμήμα Προγραμματισμών, Μεθοδολογίας & Παρακολούθησης

(α) Σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον Διοικητή.

(β) Σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. κατόπιν εισηγήσεως του/της Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

(γ) Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών βάσει ανάλυσης κινδύνων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Υγειονομικής Περιφέρειας.

(δ) Μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

(ε) Παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθεισών ενεργειών των εκθέσεων εσωτερικών ελέγχων, επιβεβαίωση της υλοποίησής τους εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτών.

(στ) Σύνταξη αναφοράς μετά την υλοποίηση όλων των συμφωνηθεισών ενεργειών κάθε έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών, μη ανεκτών για την 6η ΥΠΕ και των εποπτευομένους από αυτήν φορέων κινδύνων.

(ζ) Παροχή συμβουλευτικών έργων (προγραμματισμένων ή έκτακτων) επί του συνόλου των υπηρεσιών, των λειτουργιών, των διαδικασιών και εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6η Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου, που υπάγονται στην χωρική της αρμοδιότητα.

(η) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ.

(θ) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

2) Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων

(α) Διενέργεια προγραμματισμένων ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών, των λειτουργιών, των διαδικασιών και εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου.

(β) Διενέργεια εκτάκτων διαβεβαιωτικών ελέγχων επί του συνόλου των υπηρεσιών, των λειτουργιών, των διαδικασιών και εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου.

(γ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα εσωτερικών ελεγκτών, δύναται να πραγματοποιούν έκτακτους ελέγχους και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές του Τμήματος Α΄ «Προγραμματισμού, Μεθοδολογίας και Παρακολούθησης», μετά από σχετική απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ι. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις της 6ης Y.ΠE. και ειδικότερα για τη σύνταξη και έκδοση ημερήσιου δελτίου τύπου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των υπηρεσιών της 6ης Υ.ΠΕ. επί των δημοσιευμάτων του τύπου που αφορούν τη δραστηριότητα της 6ης Y.ΠE και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων και λοιπών εκδηλώσεων.

Κ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας του.

Print Friendly, PDF & Email