Αρχική > μελάνια

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ XEROX 3260, HP & SAMSUNG ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ XEROX 3260, HP & SAMSUNG (CPV: 30192320-0) ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ. Έως 15-09-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ

Read More