Αρχική > Παροχή διευκρινίσεων
6η ΥΠΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 14830/8.3.2023 έγκριση προκήρυξης (4η ορθή επανάληψη)  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΥ

Read More