6η ΥΠΕ

Έναρξη Ευρωπαϊκού προγράμματος

Έναρξη Ευρωπαϊκού προγράμματος :   Κοινή δράση για την ισότητα στην Υγεία στην Ευρώπη (Joint Action Health Equity Europe, JAHEE) Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι οι συστηματικές, άδικες και αποφευχθείσες ανισότητες στην κατάσταση της υγείας ή στην κατανομή των καθοριστικών παραγόντων της υγείας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με την άνιση

Read More