6η ΥΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝ.ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΘ-1Η ΠΡΟΚΗΡ. 2021)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το αρίθμ. 891/2-9-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις θέσεις Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 τον Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ σε βαθμό ΕΒ΄  που περιλαμβάνετε στην εγκριτική απόφαση υπ΄ αριθ. Γ4α/Γ.Π.5333/05-02-2021 (3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης  ΕΒ΄ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το Π.Γ.Ν.

Read More