ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝ.ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΘ-1Η ΠΡΟΚΗΡ. 2021)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το αρίθμ. 891/2-9-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις θέσεις Μ.Ε.Θ. κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 τον Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ σε βαθμό ΕΒ΄  που περιλαμβάνετε στην εγκριτική απόφαση υπ΄ αριθ. Γ4α/Γ.Π.5333/05-02-2021 (3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης  ΕΒ΄ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το Π.Γ.Ν.

Read More