Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Πίνακες Αφαιρουμένων & Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΠΟ465ΦΥΟ-ΨΙΓ Απόφασης Υπουργείου Υγείας

Πίνακες Αφαιρουμένων & Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΠΟ465ΦΥΟ-ΨΙΓ Απόφασης Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους Πίνακες Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων :

  1. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 13836/10-10-2022 (ΑΔΑ:Ω2ΟΔ46906Ω-ΖΜ0) Προκήρυξη,  κωδικός 6.1,
  2. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Πατρών (Μονάδα της έδρας «Ο Άγιος Ανδρέας», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 39163/10-10-2022 (ΑΔΑ:650346906Λ-0ΚΑ) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη),  κωδικός 6.3,
  3. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Α31/16943/10-10-2022 (ΑΔΑ:Ω8ΛΧ46904Α-ΛΦ2) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσεως 6.4,
  4. Δύο (2) θέσεις σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας  κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Π.Γ.Ν Πατρών σύμφωνα με την υπ. αριθμ.27114/10-10-2022 (ΑΔΑ:6ΒΖ246906Γ-3ΝΗ.) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη), κωδικός θέσεως 6.5,

5Α. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, κωδικός  θέσεως 6.7

5Β. Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Α’  ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ κωδικός  θέσεως 6.8

για το Γ.Ν. Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17013/10-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ97469076-Μ4Μ)  Προκήρυξη,

6.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή A΄ ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Λευκάδας ,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1169/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΖΧ4690ΒΧ-ΦΦ7) Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη),  κωδικός  6.9  &

7.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄  ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Κεφαλληνίας,  σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10607/10-10-2022 Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη),

που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΠΟ465ΦΥΟ-ΨΙΓ  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου.

Σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2 της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804 Β’/30-06-2021 απόφασης, οι  υποψήφιοι (αμφότερων των πινάκων) έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά αυτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της ανάρτησης του παρόντος.  

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων”

Πίνακες Αφαιρουμένων & Αναμοριοδοτησης υποψηφίων-Αναισθησιολογία-2022D

ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2022D-ΘΕΣΕΙΣ ΕΑ & ΕΒ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 2022D-ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο