Αρχική > ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  11 Αυγούστου  2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας  Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για δύο (2) θέσεις του .Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ((Προκήρυξη υπ. αριθμ.3038/9-2-2021   που εγκρίθηκε

Read More
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για το Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (αριθμ. προκ. 3038/9-2-2021) και Μην αποδεκτών Υποψηφιοτήτων

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη  1/7/2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (Πίνακας Α΄)  και Β) Τελικής Μοριοδότησης (πριν την συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για το Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  (αριθμ. προκ. 3038/9-2-2021) Ακολουθεί επισύναψη αρχείου σάρωσηΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας μετά τις ενστάσεις 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021,στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας μετά την Συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. με θέμα τη συζήτηση των ενστάσεων για τη πλήρωση της θέσης που περιλαμβάνεται υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.

Read More