Αρχική > ΜΕΘ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΘ 2021

Σας στέλνουμε το αρίθμ. 606/7-6-2020 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 1ης προκηρυξης 2021. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΘ 6ηΥΠΕ_ΜΕΘ (ΑΝΑΛΥΤ) ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨ - ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 6ηΥΠΕ_ΜΕΘ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ) ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨ - ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Read More