Αρχική > παιδιατρική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα, 15-04-2021, στον ιστότοπο  της 6ης Υ.ΠΕ,  το αρίθμ. 388/15-4-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ,

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020)

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 01-04-2021 το αρίθμ. πρωτ. 328/1-4-2021 πρακτικό με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις παιδιατρικής κλάδου Γιατρών ΕΣΥ 6ηΥΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6ηΥΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Read More

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ(ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα, Πέμπτη 31-12-2020, το αρίθμ. πρωτ. 1555/31-12-2020 πρακτικό με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις παιδιατρικής κλάδου Γιατρών ΕΣΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1Η ΕΓΚΡ 2020-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1Η ΕΓΚΡ 2020 -ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1Η ΕΓΚΡ. 2020 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔ. & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔ. & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1Η ΕΓΚΡ. 2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

Read More