6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄, 3η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021(C)

Αναρτούμε σήμερα 13/07/2022 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ, Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων (Πίνακας Α΄) και  αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης (Πίνακας Β΄) ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Α΄ και Β΄ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ), που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 49607//07/09/2021, Σχετ.39716 3η ορθή επανάληψη, 3η έγκριση 2021(c). ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΙΑΣ (1)

Read More