Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ για την πλήρωση θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ της σχετικής ειδικότητας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ..Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ για την πλήρωση θέσεως σε βαθμό Επιμελητή Β’ της σχετικής ειδικότητας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ..Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

6η ΥΠΕ

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:25

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων θέσεως ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση

  • Μίας (1) θέσεως,  Επιμελητή Β’ για το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Ν.Μ. Αιγίου σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.8349/21-08-2018, ΑΔΑ: ΩΕΝ946904Ζ-4ΦΙ  Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.72.1. &

η  οποία προκηρύχθηκε ακολούθως της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Κατά του πίνακα οι υποψήφιοι έχουν  δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αποδεκτό αυτής, εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) .

Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως  στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ συνοδευόμενη με τα, κατά περίπτωση έγγραφα ή δικαιολογητικά, που υποστηρίζουν το παραδεκτό αυτής στη διεύθυνση: Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών, ΤΚ 26441, Πάτρα.

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η ένσταση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα (ενιστάμενου) και στα στοιχεία παραλήπτη (6η ΥΠΕ/Συμβούλια Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ) αναφέρεται η ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής».

Παρακάτω η επισύναψη αρχείου

Πίνακας Μη Παραδεκτών Ακτινοδιαγνωστικής-60735-09.08.18 έγκριση ΥΥ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο