επικουρικοί

09-05-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

09-05-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-09-05-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-09-05-2023

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018)

Αναρτούμε σήμερα 09/05/2023 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ, Πίνακες Μοριοδότησης / Κατάταξης των υποψηφίων(πριν τις ενστάσεις), για την επιλογή Συντονιστή Οδοντιάτρου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.), σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018). ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ :      ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Read More