Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023—ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023—ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

6η ΥΠΕ

Ηλεκτρονική ανοικτή δημόσια σύμβαση άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε. (CPV:90524400-0)

Προϋπολογισμός: 840.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 2 έτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο