6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023—ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ηλεκτρονική ανοικτή δημόσια σύμβαση άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε. (CPV:90524400-0) Προϋπολογισμός: 840.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 2 έτη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ

Read More