6η ΥΠΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας κατηγορίας ΔΕ, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για το ΠΙ Λογγά αρμοδιότητας του ΚΥ Μεσσήνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΥ - ΓΙΑ ΤΟ ΠΙ ΛΟΓΓΑ 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 1.Υπεύθυνη δήλωση Εμπειρίας

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Π.Φ.Υ.

Αναρτούμε σήμερα 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη τους Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης / Κατάταξης (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ. (Αρ. Προκ. 17579/23.03.2023) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. ε του ΦΕΚ 1021/23.02.2023 απόφασης του Υπουργείου Υγείας,

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2023

Αναρτούμε το αρίθμ. 298/18-7-2023 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Νοσοκομείων και Γ.Ν. Κέντρων Υγείας όλης της Επικράτειας. Οι θέσεις προκηρύχθηκαν μετά την αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8-3-2023 ΠΕΜΠΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ) έγκριση του Υπουργείου Υγείας

Read More
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (7)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 6η Υ.Πε»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ 6η Υ.Πε» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25-08-2023 https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε0Β469ΗΔΜ-Υ6Ν  

Read More