Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥ / ΠΙ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥ / ΠΙ

6η ΥΠΕ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12/2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ (CPV 90911200 & 890919200-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΙ) ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ., ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.374.452,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 257185

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2023 και ώρα 15:00


Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥ _ ΠΙ

 

 

Days
Hrs
Min
Sec
Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν: 14-12-2023 και ώρα 15:00!
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο