Αρχική > ΚΥ και ΠΙ
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια ενός ψηφιακού πανοραμικού απεικονιστικού συστήματος» για το ΚΥ Ιωαννίνων CPV 33141620-2: Ιατρικοί εξοπλισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός ψηφιακού πανοραμικού απεικονιστικού συστήματος» για το ΚΥ Ιωαννίνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV 33141620-2: Ιατρικοί εξοπλισμοί Πρόσκληση ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     Ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies - Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 08/12/2022 και ώρα 15:00     https://isupplies.gr         Days Hrs

Read More
PROMITHIES

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού γ ι α την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Η καταληκτική ημερομηνία

Read More
PROMITHIES

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 38434500-1) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 801.886,79€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/01/2023 και ώρα

Read More
PROMITHIES

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (CPV: 09132000-3) ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09135100-5) ΤΩΝΚΥ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.238.546,92€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Η καταληκτική

Read More
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. συνολικής αξίας 32.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (26.500,00 χωρίς ΦΠΑ 24%),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Read More
PROMITHIES

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ & ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/12/2022 και ώρα 15:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ _ ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ήταν: 08/12/2022 15:00!

Read More