Αρχική > HADEA
kidEU

«Health4EUkids»: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα που εξασφάλισε η 6η ΥΠΕ

Η 6η Υ.ΠΕ. στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για χάραξη πολιτικών που βελτιώνουν τις συνθήκες υγείας του πληθυσμού εστιάζει στην καινοτομία και την πρωτοπορία. Αναζητά συνεργασίες, χρηματοδότηση και συμμετοχή σε έργα που θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων. Ως διοικητικός οργανισμός επιδιώκει όχι μόνο την επιτυχή διαχείριση των τρεχουσών

Read More
kidEU

“Health4EUkids”: The Innovative Program Ensured by the 6th Health Administration

 The 6th Health Administration in the context of its strategic planning to draw up policies that improve the health conditions of the population it focuses on innovation and pioneering.It seeks partnerships, funding and participation in projects that will contribute to the fulfillment of the above objectives. As an administrative organization

Read More