Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την πλήρωση θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την πλήρωση θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.4327/27-03-2019 ΑΔΑ:6ΤΞ746904Μ-4Ψ6  Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.51.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.5357/28-03-2019 ΑΔΑ:6Ε474690ΒΦ-9ΞΧ (Ορθή Επανάληψη) προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.55.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Άρτας  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Δ/119/27-03-2019 ΑΔΑ:Ω8Ε04690ΒΒ-0ΒΠ (Ορθή Επανάληψη) προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.56.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Κορίνθου  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.8818/27-03-2019 ΑΔΑ:ΩΝΑΕ4690Β5-ΥΛΧ προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.57.1 &

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.6921/27-03-2019 ΑΔΑ:ΩΑΖΥ46907Ε-4ΧΙ προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.59.1 

οι  οποίες προκηρύχθηκαν δυνάμει της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Κατά του πίνακα ο υποψήφιος έχει  δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αποδεκτό αυτής, εντός προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 48031/21-6-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) .

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  .

Παρακάτω επισύναψη αρχείου

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων-ΦΙΑΠ-θέσεις 2019

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο