6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 21/04/21 τον πίνακα Α , Αναμοριοδότηση και Νέα Κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ΕΒ΄   για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής για το Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων ,προκήρυξη 5752/15-7-2020  (ΑΔΑ : ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ)  που περιλαμβάνεται στην Γ4α/Γ.Π. 42951/13-07-20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ω60Λ465ΦΥΟ-ΛΦ1) απόφαση Υ.Υ 2η έγκριση 2020. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Read More