6η ΥΠΕ

Πίνακας Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την πλήρωση θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση: -Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.4327/27-03-2019 ΑΔΑ:6ΤΞ746904Μ-4Ψ6  Προκήρυξη,

Read More
6η ΥΠΕ

AΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Αναρτούμε σήμερα 07-04-2021 τον Πίνακα τελικής Βαθμολογίας και Κατάταξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης  ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, σύμφωνα με την προκήρυξη Ορθή Επανάληψη 3776/12-2-2020, η οποία περιλαμβάνεται στην αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 5η Ορθή Επανάληψη, απόφαση του Υπουργείου Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)

Read More