6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΘ (ΑΡΘΡΟ 67 Ν. 4764 ΤΟΥ 2020)

αρίθμ. 468/10-5-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. σ’ εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν. 4764/23-12-2020 6ηΥΠΕ ΜΕΘ-ΑΝΑΛΥΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ηΥΠΕ ΜΕΘ-ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΘ-ΑΡΘΡΟ 67 Ν.4764 ΤΟΥ 2020)

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ) 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Σας στέλνουμε το αρίθμ. 465/10-5-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις θέσεις ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την

Read More