6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 17-5-2021 Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων  για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. 42951/17-7-2020 του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020) - προκήρυξη Αριθ. πρωτ.  5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ   ANΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2η έγκριση

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκων Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Ανακατάταξης/ αναμοριοδότησης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Νεφρολογίας σε βαθμό  Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).  , μετά

Read More