6η ΥΠΕ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022(Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και 10/12/2021)

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου 1.ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ) ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022Λήψη ΕΝΤΥΠΟ Α - 2022Λήψη ΕΝΤΥΠΟ Β - 2022Λήψη  

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πινάκα Τελικής κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ μετά την συνέντευξη, κωδικοί θέσεων 6.131 (ΓΝ Πατρών), λόγω εξάντλησης των υποψηφίων .

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα : Α) Τελικής κατάταξηςτων υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) μετά την συνέντευξη για τον κωδικό 6.131 (Γ.Ν. Πατρών, λόγω εξάντλησης των υποψηφίων , μετά τη

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

Αναρτούμε σήμερα 02-11-2021 Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης - Μετά την επανάληψη της διαδικασίας-των επόμενων πέντε (5) υποψηφίων για τη θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ που εμπεριέχετε στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -προκήρυξη 2624/10-02-2020 του Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Scanned from a Xerox Multifunction

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΦΥ 2019

Αναρτάται σήμερα ημέρα Τρίτη 02/11/2021 ο Αρχικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφιοτήτων για την κατάληψη δέκα έξι (16) θέσεων Π.Φ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας της υπ.αρίθμ.10255/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση-Προκήρυξη της 6ης ΥΠΕ. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη Γραμματεία του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν

Read More